Suriname's Mission 3

WET VAN OORZAAK EN GEVOLG
Universele Wet, behandeld door Meester El Morya ¹
Gechanneld door Norma Milanovich ²

“Sjaloom aan de Kinderen van het Licht die klaar zijn om zelfverwerkelijkt te worden. Vandaag verzorg ik, El Morya, de les die bestemd is vrijheid te brengen aan de massa. Ik kom op de vleugels van de duif en houd de olijftak in mijn hand, die ik aanbied aan een ieder die hem wil aanvaarden. De olijftak symboliseert vrede, aangezien door middel van vrede mensen de Wet van Oorzaak en Gevolg zullen beheersen. Als mijn nederig geschenk wordt aanvaard, zullen de woorden in deze passage je macht doen toenemen, omdat ze de stappen zullen beschrijven die nodig zijn om de slavernij van de menselijke ziel te overwinnen.

De Wet van Oorzaak en Gevolg is op het eerste gezicht gecompliceerd, en toch eenvoudig binnen de orde van het universum. De wet stelt in het kort dat ‘iedere oorzaak een gevolg schept, en dat ieder gevolg zijn oorsprong heeft in een oorzaak’. Op het eerste gezicht lijkt dit gecompliceerd, omdat er zoveel krachten zijn die gevolgen kunnen veroorzaken. Er zijn bijvoorbeeld de gedachten, gevoelens, woorden of handelingen die in enig moment worden gegenereerd, die een resultaat op een later moment tot gevolg hebben; of er zijn krachten die vanuit vorige levens of door genetica in beweging zijn gebracht, die verwerkelijkt moeten worden. Het is moeilijk de oorzaak te ontwaren als men zich  midden in het oplossen van een dilemma, of van het beleven van een ervaring bevindt. Temidden van verwarring is het belangrijk te onthouden dat alles wordt gecreëerd door perfecte cycli van energie. Dit is waarheid, omdat er universele orde bestaat in alle dingen. Die orde zegt dat alles in een kringloop beweegt. Dit omvat alle ervaringen in het leven van ieder individu, en ook van de natuurkrachten.

De Wet van Oorzaak en Gevolg behelst een aantal onderling verbonden fenomenen, die men dient te begrijpen als men voortgaat op de weg naar meesterschap. Deze fenomenen zijn:
De kracht van de wil.
De helderheid van de aspirant.
De angst voor het onbekende en het effect daarvan op gebeurtenissen.
Vergeving.

Iedere persoon neemt deel in de schepping van zijn of haar werkelijkheid door middel van individuele daden. Het verschil tussen een ‘gemiddelde’ persoon en een meester is dat de gemiddelde persoon heen en weer geslingerd wordt als een schip op woeste zee, de sterke wil van anderen volgend. Meesters leren dat ze, door het gebruik van hogere wetten versus lagere wetten en door het met sterke betrokkenheid toepassen van hogere principes, hun eigen bestemming en omgeving creëren. Onderbewust is dit de staat waarin allen wensen te verkeren. Dit is echter een staat die maar weinigen hebben bereikt, omdat de harten en de hoofden van de meeste individuen niet sterk genoeg zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van hun eigen werkelijkheid.

Verschillende lagen van het bestaan zijn gelijktijdig werkzaam in de Wet van Oorzaak en Gevolg. Alles gebeurt om een bepaalde reden; er bestaat niet zoiets als toeval. Alle voorvallen vinden doorlopend en ononderbroken plaats, hoewel de persoon vaak de reden voor de gebeurtenis niet begrijpt. De hogere niveaus zijn de lagen die meesterschap opbouwen – de lagere niveaus maken onafgemaakte kwesties af. De ziel blijft vele levens op de lagere niveaus van bestaan,  totdat zij zichzelf heeft bevrijd van de karmische schulden en verantwoordelijkheden die schadelijk zijn geweest voor de groei.

Als een ingewijde een hogere bewustzijnsstaat begint aan te nemen, brengt het Hogere Zelf (dat de hogere lagen van het bestaan beheerst) ervaringen en lessen naar de persoon, die karakter opbouwen. Karma wordt opgelost en vervangen door inwijdingsproeven om de ziel sterk te maken. Vervolgens bepaalt het Hogere Zelf dan persoonlijkheidskenmerken die verfijning of versterking nodig hebben en brengt lessen met individuen (tegenstanders) in het leven van de persoon om deze te helpen begrijpen hoe hij of zij in het Licht kan groeien. Zulke voorbeelden kunnen lessen inhouden in:
Het overwinnen van trots.
Het zich liefdevol doen gelden.
Het leren onvoorwaardelijk lief te hebben.
Het beheersen van angsten.
Het overgeven van het ego aan de Wil van God.
Het beheersen van het emotionele of het mentale lichaam.
De wens om de wereld te dienen.

De lagere bestaansniveaus zijn de lagen die de mensen in het rad van wedergeboorte gevangen houden, leven na leven, waar ze leren hoe ze onafgemaakte zaken kunnen voltooien met zielen die ze hebben ontmoet. In deze ervaringen beweegt het individu vaak als een marionet op de aanwijzingen van de sterke wil van een andere persoon. Gedachten en emoties van de sterkere persoonlijkheden
‘veroorzaken’ vaak dat het individu handelt en voelt op wijzen die overeenkomen met die sterkere wil.  Als het individu niet in evenwicht is in de yin (vrouwelijke) en yang (mannelijke) energieën, en geen zelfvertrouwen heeft door van zichzelf te houden, dan zal dat individu gewoonlijk buigen voor de sterkere wil, voor goedkeuring of door gebrek aan moed. Angst of gebrek aan vertrouwen zijn de voornaamste drijvende krachten die individuen in het rad van wedergeboorte houden. Als er van binnen iets ontbreekt, proberen mensen de leegte op te vullen door gedrag dat zichtbaar is in de buitenwereld.

Het doel van meesterschap is ten allen tijde gecenterd te blijven en niet te vervallen in gedragsuitersten. In deze zienswijzen beseffen ingewijden dat ze een maximum aan macht kunnen ervaren en alle mogelijke situaties kunnen overwinnen, tenzij de lotsbestemming anders beslist.  Er is wil voor nodig om ten allen tijde gecenterd, kalm en vredig te blijven. Zo wordt de wil gebruikt om de Wet van Oorzaak en Gevolg te beheersen.

Een Meester weet dat iedere benadering die hiervan afwijkt, nooit zal werken. Het vervallen in gedragsuitersten grondt het individu slechts steviger in de lagere bestaansniveaus. Het innemen van uiterste posities geeft, via het rad van oorzaak en gevolg, aanleiding tot situaties die meer van dezelfde ervaringen naar de ziel blijven brengen. Dit gebeurt totdat de te leren les uiteindelijk wordt begrepen, wat het individu vrijmaakt om naar een hoger bestaansniveau te gaan.

In de Wet van Trilling werd onthuld dat hogere trillingen lagere trillingen consumeren en transformeren. Lagere trillingen kunnen nooit de hogere veranderen, omdat de hogere energie altijd te intens is. Aangezien alle daden andere gebeurtenissen scheppen, leert de Wet van Oorzaak en Gevolg dat de manier om zichzelf te bevrijden van gebeurtenissen die negatief en destructief lijken, is door de reis naar binnen te beginnen, en alle gedachten en gevoelens die ervaren worden te observeren.

Onthoud dat de kracht van de wil het momentum bepaalt in de Wet van Oorzaak en Gevolg. De wil heeft, als ze gecenterd is in en afgestemd op het hoofd, de macht om wonderen te verrichten en in die momenten de draaing van de elektronen te beheersen. Dit is mogelijk als de persoon zowel helder is als vrij van oordelen. Het is ook mogelijk wanneer hij of zij begrijpt dat Licht de stromingen van creatie dirigeert.

Een ander belangrijk concept dat een rol speelt bij de Wet van Oorzaak en Gevolg is karma, waarover eerder al is gesproken. De bekende uitdrukking voor dit fenomeen is “wat je zaait is wat je zult oogsten”. Alles wat ervaren wordt heeft zijn wortels niet alleen in het verleden, maar ook in dit collectieve tijdsmoment. Dit is de waarheid.

Als onplezierige gebeurtenissen deel gaan worden van iemands leven, helpt het als men weet dat deze gebeurtenissen zijn gekomen om één van de volgende redenen:
1. Ofwel er zijn onafgemaakte zaken die men moet oplossen voordat de ziel naar een hoger bestaansniveau mag gaan,
2. Ofwel er zijn lessen die geleerd moeten worden teneinde een hoger niveau van bestaan en verlichting te bereiken.
Er zijn geen andere redenen voor karmische schulden die worden ervaren binnen de context van de Wet van Oorzaak en Gevolg. Alles is ontworpen opdat mensen naar hogere bestaansstaten kunnen evolueren.

Sinds de Harmonische Convergentie in 1987 zijn alle Kinderen van het Licht bevrijd van karmische schulden, maar slechts weinigen hebben geweten dat dit zo was. Op dat tijdstip werd de dispensatie verleend, die allen in de gelegenheid stelden aan hun inwijdingsproeven te beginnen, zodat ze vrij waren om hun wegen naar meesterschap te bewandelen. Hiermee is niet gezegd dat er geen karma meer is opgebouwd (zowel goed als slecht), want allen blijven nog steeds verantwoordelijk voor de individuele daden die het leven richting geven. Dit wordt slechts gezegd om duidelijk te maken dat de gebeurtenissen in iemands leven niet langer aan het rad van het verleden vastzitten, maar nu zijn verbonden met de hogere bestaansniveaus, die de ziel de ruimte geven hogere staten van verlichting en macht te bereiken.

Niets ontkomt aan de wet. Alles is in Goddelijke Orde. Er bestaat niet zoiets als een samenloop van omstandigheden of toeval. Zeggen dat toeval bestaat, staat gelijk aan zeggen dat de gebeurtenissen die als toeval worden bestempeld buiten de Universele Geest en orde zouden kunnen bestaan. Dit kan niet zo zijn. Alles is Universele Geest en alles is orde. Alles is wet.

Bijgevolg betekent dit voor de ingewijde op de weg dat men moet beginnen met het zich toe-eigenen van het denken en de emoties. Men moet van zichzelf gaan houden, waardoor het Licht de gelegenheid krijgt voortdurend te stromen van de Bron door het bewustzijn en terug naar de Bron. Alles moet doorlopend zijn en als een kringloopbeweging worden ervaren. Als dit wordt volbracht, neemt de persoon een positie in waarin de hogere bestaansniveaus worden gebruikt boven de lagere niveaus, en schept hij of zij de utopie waar diep van binnen naar wordt gehunkerd. Aldus wordt vrijheid ervaren en is de slavernij voorbij.

Ik vertrouw erop dat dit de Wet van Oorzaak en Gevolg voldoende uitlegt. Ga in vrede, harmonie en evenwicht. IK BEN El Morya.”

Noten

1. In de Spirituele Hiërarchie is El Morya de Heer van de Eerste Straal. De Eerste Straal belichaamt de energieën van God’s Wil en God’s Macht. Degenen die op de Eerste Straal werken, worden gekozen vanwege hun vermogen om met macht om te gaan. El Morya is de Meester van de Universele Wetten. In zijn (laatste) incarnatie als El Morya Khan is hij ten hemel gevaren in 1898.

2. Norma Milanovich is de schrijfster van het boek ‘The Light Shall Set You Free’ (1996). Het boek is in het nederlands vertaald in 1999 onder de naam ‘Het licht zal je bevrijden’ (Uitgeverij Petiet / ISBN 90-75636-28-8). Norma Milanovich leidt de spirituele organisatie ‘Athena Leadership Center’ (http://www.athenalctr.com), channelt vele Hemelse Wezens van Licht en organiseert frekwent spirituele groepsactiviteiten en groepsreizen.

No comments:

Post a Comment

Thank you for posting a response.